logo
INFOLINIA: 880 144 880

Ubezpieczenia życia i zdrowia

Nasza Multiagencja ubezpieczeniowa we Wrocławiu specjalizuję się także w ubezpieczeniach na życie. Przedstawimy w skrócie jakie ubezpieczenia możesz u nas kupić. Po więcej szczegółów zapraszamy oczywiście mailowo lub telefonicznie.

Nasza oferta

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu prywatnym
 • Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
  • następstwa wypadku ubezpieczeniowego albo sam fakt
  zaistnienia zdarzenia objętego ochroną. Nie ma tu ograniczeń
  wiekowych (nie ma minimalnego ani maksymalnego
  wieku osoby ubezpieczonej), ani ograniczeń wynikających
  z niepełnosprawności lub istniejących chorób czy wykonywanego
  zawodu,
  • osoba bezrobotna lub emeryt również może zawrzeć
  ubezpieczenie.

  Ochrona ubezpieczenia wyraża się poprzez gwarantowaną
  wypłatę określonych w umowie świadczeń powypadkowych
  po spełnieniu wszystkich warunków odpowiedzialności
  wynikających z owu, tj. m.in. wypadek musi mieć miejsce
  w okresie ubezpieczenie, brak wyłączeń odnośnie danego ryzyka.

  Umowa obejmuje wyłącznie elementy produktu
  wybrane przez Klienta.
  Zakres podstawowy obejmuje wypłatę świadczenia z tytułu:

  • śmierci,
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych
  i środków pomocniczych,
  • zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób
  niepełnosprawnych na terenie RP,
  • świadczenie za leczenie uciążliwe,
  • usługi assistance na terenie RP.

  Zakres podstawowy można rozszerzyć za opłatą
  dodatkowej składki o dodatkowe ryzyka m.in.:

  • zawał serca, krwotok śródczaszkowy, sepsę, nowotwór
  złośliwy, poważne zachorowanie, chorobę tropikalną,
  • wypadek powstały wskutek uprawiania sportów wysokiego
  ryzyka, aktu terroryzmu, działań wojennych, stanu
  wojennego/wyjątkowego.

  Do ubezpieczenia można dodatkowo włączyć szeroki
  wachlarz świadczeń m.in.:

  • koszty leczenia, zasiłek dzienny, dietę szpitalną, śmierć przy
  pracy, śmierć w wypadku komunikacyjnym, pobyt na OIOM/
  OIT, rekonwalescencję po hospitalizacji.

  Usługi Assistance na terenie RP świadczone są
  w ramach podstawowej ochrony i obejmują m.in.:

  • pomoc: medyczną, rehabilitacyjną, domową, wizyty
  u psychologa, opiekę nad dziećmi, opiekę nad psami i kotami.

  Suma ubezpieczenia:
  • wysokość sumy wskazuje zawierający umowę,
  • stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  • w ramach sumy ubezpieczenia mogą być ustalone
  podlimity ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela
  (assistance),
  • sumy ubezpieczenia dotyczą każdej ubezpieczonej osoby
  i na każdy wypadek ubezpieczeniowy.

 • Ubezpieczenie Życia
 • • Z tytułu Ubezpieczenia życia Firma ubezpieczeniowa wypłaci beneficjentom wskazanym przez Ubezpieczonego
  lub osobie uprawnionej w przypadku zgonu Ubezpieczonego 100% sumy ubezpieczenia. Podstawą
  do ustalenia wysokości świadczenia jest suma ubezpieczenia aktualna na dzień zgonu Ubezpieczonego.

 • Ubezpieczenie Prywatnej Opieki Zdrowotnej
 • • Przedmiotem ubezpieczenia są koszty świadczeń medycznych, a także koszty pomocy
  doraźnej powstałe w okresie ubezpieczenia w wyniku leczenia chorób i następstw
  nieszczęśliwych wypadków, a także pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany
  nieszczęśliwym wypadkiem, który wydarzył się w okresie ubezpieczenia lub chorobą,
  która została zdiagnozowana w okresie ubezpieczenia.
  Świadczenia medyczne – realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  w okresie ubezpieczenia, niezbędne z medycznego punktu widzenia świadczenia
  medyczne, udzielone Ubezpieczonemu w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, a także
  badania profilaktyczne oraz świadczenia udzielone w związku z ciążą lub porodem

  Mamy możliwość ubezpieczyć Państwa w 3 placówkach – Luxmed, Polmed, EnelMed.
  W zakres takiego ubezpieczenia wchodzą:
  • KONSULTACJE LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (lekarz internista, lekarz pediatra, lekarz medycyny rodzinnej)
  • KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE (m.in. dermatolog, ginekolog, immunolog i 33 innych specjalistów)
  • KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE dla dzieci
  • BADANIA DIAGNOSTYCZNE (badania laboratoryjne, badania moczu i kału, badania biochemiczne, badania immunologiczne, badania RTG, badania USG, badania czynnościowe i endoskopowe)

 • Grupowe i Indywidualne ubezpieczenia pracownicze
  Bardzo szeroki zakres ubezpieczenia z opcjami (m.in. życie, NNW, urodzenie dziecka, śmierć rodziców itp.)

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY WYBRANYM UBEZPIECZENIEM SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

ADRES
NASZEGO BIURA
ul. Zaporoska 27A, 53-519 Wrocław
Zapraszamy od pn do pt
w godz. 9:00 - 17:30
ZADZWOŃ
DO NAS
tel. 880 144 880
tel. 603 200 905
tel./fax 71 792 14 44
ZNAJDŹ
NAS