logo
INFOLINIA: 880 144 880

Ubezpieczenia podróży

 • Pomoc Medyczna i Koszty Leczenia
  Ubezpieczenie obejmuje:
  • Niezbędną i natychmiastową pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego
  wypadku, np. leczenie szpitalne, ambulatoryjne, stomatologiczne, konsultacje medyczne oraz
  całodobową pomoc Centrum Alarmowego
  • Transport z miejsca wypadku do placówki medycznej po zakończeniu leczenia do miejsca
  zakwaterowania oraz transport powrotny do miejsca zamieszkania
  • Pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu, czyli
  poszukiwania prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa oraz pomoc medyczną
  na miejscu wypadku – do wysokości sumy ubezpieczenia
 • Podróż Assistance
  Ubezpieczenie obejmuje:
  • Assistance opiekuńczy, w tym opiekę nad dziećmi oraz osobami niesamodzielnymi podczas
  podróży, a także będącymi w Polsce, telekonferencję z osobami bliskimi, dosłanie niezbędnych
  przedmiotów osobistych
  • Pomoc w tłumaczeniu, w sytuacji gdy nieznajomość języka uniemożliwia kontakt z lekarzem lub
  innym pracownikiem placówki medycznej
  • W sytuacji nieprzewidzianej konieczności przerwania podróży, np. w razie nagłego
  zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby bliskiej lub włamania do mieszkania,
  możesz liczyć na organizację i pokrycie kosztów powrotu do domu
 • Od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
  Ubezpieczenie obejmuje:
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • Organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji w Polsce, np. wizytę w poradni rehabilitacyjnej,
  wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
  • Organizację pomocy domowej lub opieki nad dzieckiem
 • Od Odpowiedzialności Cywilnej (OC)
  Ubezpieczenie obejmuje:
  • Czynności życia prywatnego – odpowiedzialność za szkody związane z posiadaniem
  i użytkowaniem mienia, w tym także wypożyczonego, np. uszkodzenie sprzętu sportowego,
  uszkodzenie mienia w hotelu
  • Odpowiedzialność w sytuacji wyrządzenia szkody innym osobom, np. podczas uprawiania sportu
  lub szkody wyrządzone przez dzieci
  • OC instruktora – odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego,
  wynikające z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych instruktora sportu
 • Od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu (Bagaż)
  Ubezpieczenie obejmuje:
  • Utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów osobistych, takich jak telefon, tablet czy klucze
  • Ochronę również dla bagażu przewożonego wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach zewnętrznych
  • Pokrycie kosztów zakupu artykułów pierwszej potrzeby w przypadku opóźnienia dostarczenia
  bagażu
  • Pomoc w przypadku utraty środków płatniczych lub niezbędnych dokumentów
 • Opcje Dodatkowego Rozszerzenia Ochrony
  Sprzęt Sportowy – możesz ubezpieczyć sprzęt sportowy od zdarzeń losowych, rabunku lub kradzieży
  Karnety i Kursy – otrzymasz zwrot kosztów karnetów lub kursów sportowych niewykorzystanych
  z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
  Wypadek w Podróży – świadczenie przysługujące bliskim w razie Twojej śmierci w wyniku wypadku
  komunikacyjnego, lotniczego lub wodnego
  Praca fizyczna – możesz rozszerzyć ochronę o następstwa wypadków związanych z wykonywaniem
  pracy, za którą otrzymujesz wynagrodzenie
  Terroryzm – otrzymujesz ochronę w przypadku następstw niespodziewanej wojny lub aktów terroru
  na terytorium krajów niebezpiecznych
  Choroby Przeklekłe – możesz rozszerzyć ochronę o następstwa choroby przewlekłej
  Sport – otrzymujesz ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z uprawianiem
  ryzykownych dyscyplin sportowych
  Sport Wyczynowy – otrzymujesz ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych
  z uprawianiem ekstremalnych dyscyplin sportowych

 

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY WYBRANYM UBEZPIECZENIEM SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

ADRES
NASZEGO BIURA
ul. Zaporoska 27A, 53-519 Wrocław
Zapraszamy od pn do pt
w godz. 9:00 - 17:30
ZADZWOŃ
DO NAS
tel. 880 144 880
tel. 603 200 905
tel./fax 71 792 14 44
ZNAJDŹ
NAS